Προμήθεια ειδών/εξοπλισμού πληροφορικής για την Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.

Προμήθεια ειδών/εξοπλισμού πληροφορικής για την Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.

Περιγραφή

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 344554/04.07.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013029049) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την ανάθεση μέσω Καταλόγου της σύμβασης: «Προμήθεια ειδών/εξοπλισμού πληροφορικής για την Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.», της Δράσης με τίτλο «Ενέργειες τεχνικής βοήθειας για την ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ» της ΣΑΕ 956/2 στην οποία
περιλαμβάνεται το Ενάριθμο Έργο 2023ΣΕ95620002 με κωδικό ΟΠΣ 6000663, της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης Εσωτερικών
Υποθέσεων, το αφενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι στην αφετέρου συμβαλλόμενη Ανάδοχο με την με αριθ. πρωτ. 418925/11-09-2023 απόφαση κατακύρωσης
(ΑΔΑΜ: 23AWRD013393796 2023-09-12, ΑΔΑ: 9Ν2Υ46ΜΔΨΟ-629), την παροχή αγαθών για την εν λόγω σύμβαση, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

1) στην με αριθ. πρωτ. 344554/04.07.2023 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (εφεξής Πρόσκληση),
2) στην με αριθ. πρωτ. εισερχόμενου 352075/20.7.2023 προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.”, (εφεξής Προσφορά),
3) στην με αριθ. πρωτ. 418925/11-09-2023 Απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης και
4) στην κείμενη νομοθεσία.

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ):

99993 €

Προϋπολογισμός:

123992 €

Ημερομηνία δημοσίευσης:

20/09/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο