ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)

Περιγραφή

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 388891/16.08.2023 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΑΔΑΜ: 23PROC013268337 2023-08-17) για την ανάθεση της σύμβασης: «Προμήθεια γραφικής ύλης και τόνερ για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)», το αφενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι στην αφετέρου συμβαλλόμενη Ανάδοχο με την με αριθ. πρωτ. 422211/14.9.2023 Απόφαση Ανάθεσης (ΑΔΑΜ: 23AWRD013410467 2023-09-14, ΑΔΑ: ΡΟ7Θ46ΜΔΨΟ-ΣΡΡ), την προμήθεια γραφικής ύλης και τονερ για την εν λόγω σύμβαση, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

2) στην με αριθ. πρωτ. 388891/16.08.2023 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (εφεξής Πρόσκληση),
3) στην με αριθ. πρωτ. εισερχόμενου 398457/28.8.2023 προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «TURN ON OFFICE ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καιτον διακριτικό τίτλο “TURN ON OFFICE ΙΚΕ ”, (εφεξής Προσφορά),
4) στην κείμενη νομοθεσία και
5) στην με αριθ. πρωτ. 422211/14.9.2023 απόφαση ανάθεσης της σύμβασης.

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ):

25435 €

Προϋπολογισμός:

31540 €

Ημερομηνία δημοσίευσης:

20/09/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο