ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.

Περιγραφή

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ειδών κλιματισμού – θέρμανσης και αερισμού σε γραφειακούς χώρους της Αναθέτουσας Αρχής, στον 2ο και 4ο όροφο του Κτιρίου Κεράνης.
Συγκεκριμένα, το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την προμήθεια και θέση σε λειτουργεία αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων, VRF, απ’ ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών, μεταβλητού ψυκτικού όγκου (Variable Refrigerant Volume, Inverter Type) με φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο τελευταίας γενιάς R-410a.
Όλες οι εξωτερικές και εσωτερικές μονάδες είναι προσυγκροτημένες και λειτουργικά ελεγμένες στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Φέρουν πιστοποίηση για την ασφάλεια τους σύμφωνα με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς με τη σήμανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 για το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας και κατά ISO14001 για την προστασία του περιβάλλοντος. Το σύστημα θα αποτελείται από δύο εξωτερικές μονάδες (αντλίες θερμότητας) πλήρως – ψυκτικά και ηλεκτρολογικά – διασυνδεδεμένες μεταξύ τους για ενιαίο έλεγχο και λειτουργία τους.
Οι εξωτερικές μονάδες (αντλίες θερμότητας) θα συνδεθούν μέσω κεντρικού δικτύου 2 σωληνώσεων, με πολλαπλές εσωτερικές μονάδες από τις οποίες κάθε μία θα έχει την δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας ανάλογα με τις απαιτήσεις των χώρων.
Οι εξωτερικές μονάδες είναι ψυκτικής απόδοσης 10 και 14HP (28,0 και 40,0kW αντίστοιχα) σε ένα κέλυφος ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων χώρων.
Οι παραπάνω ψυκτικές αποδόσεις θα δίνονται στις εξής συνθήκες:
• Θερμοκρασία αέρα χώρου: 27o CDB/19o CWB
• Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος: 35o CDB
Όλες οι εσωτερικές μονάδες που συνδέονται στο κάθε σύστημα, έχουν τη δυνατότητα αυτόνομης και ανεξάρτητης λειτουργίας και ελέγχου ανάλογα με τις απαιτήσεις των χώρων. Θα συνδέονται στην εξωτερική μονάδα μέσω δικτύου ψυκτικών σωληνώσεων και καλωδίου αυτοματισμού.

Οι εσωτερικές μονάδες θα τοποθετηθούν στον 2ο και τον 4ο όροφο του Κτιρίου Κεράνης, όπου βρίσκονται οι γραφειακοί χώροι της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ οι εξωτερικές μονάδες θα τοποθετηθούν στο δώμα του 6ου ορόφου. Η όδευση όλων των απαραίτητων δικτύων (ψυκτικές σωληνώσεις, ηλεκτρικά και υδραυλικά δίκτυα) θα γίνεται μέσα από τις ψευδοροφές, ενώ οι κάθετες οδεύσεις προς το δώμα θα γίνουν μέσα από το μηχανολογικό shaft του Κτιρίου Κεράνης.
Η προσαγωγή του νωπού αέρα γίνεται μέσω VAM, δικτύου αεραγωγών και στομίων κατευθείαν στον αντίστοιχο χώρο.
Τα στόμια θα τοποθετηθούν είτε σε κουτιά στομίων (plenum), είτε απ’ ευθείας στον αεραγωγό αναλογα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες του κτιρίου.
Όλα τα στόμια προσαγωγής, επιστροφής, απόρριψης, είτε αέρα Κλιματισμού – Θέρμανσης – Αερισμού, είτε προκλιματισμένου αέρα, είτε τα στόμια αέρα επιστροφών, είτε τα στόμια αέρα απόρριψης, θα είναι καναλωμένα με τα αντίστοιχα δίκτυα αεραγωγών. Η σύνδεση των κουτιών τοποθέτησης (plenum) των στομίων με τα αντίστοιχα δίκτυα αεραγωγών, θα γίνεται είτε μέσω θερμομονωμένων κυκλικών εύκαμπτων αεραγωγών είτε με απ’ ευθείας σύνδεση μέσω ορθογωνικών αεραγωγών είτε θα τοποθετούνται απ’ ευθείας επάνω στο αεραγωγό (οπότε δεν χρειάζεται κουτί στομίου).
Ο εναλλάκτης αέρα-αέρα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Ecodesign ή ισοδύναμου και θα έχει β.α. τουλάχιστον 73%.
Η απόρριψη αέρα γίνεται πάλι μέσω του VAM το οποίο έχει εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας, καθώς και ιδιαίτερου δικτύου αεραγωγών και στομίων κατευθείαν από τον αντίστοιχο χώρο.
Μετά την τοποθέτηση των κλιματιστικών, οι χώροι θα παραδοθούν στην αρχική τους κατάσταση και σε πλήρη λειτουργεία.
Τα εσωτερικά μηχανήματα που θα τοποθετηθούν στους χώρους γραφείων είναι ικανά να καλύψουν τις ανάγκες ψύξης και θέρμανσης των αντίστοιχων χώρων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Ο έλεγχος, προγραμματισμός και ενεργειακή διαχείριση του κλιματισμού VRF θα γίνεται με τοπικά χειριστήρια τοποθετημένα στους αντίστοιχους χώρους.

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ):

75836 €

Προϋπολογισμός:

94036 €

Ημερομηνία δημοσίευσης:

13/10/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο