ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ)

Περιγραφή

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 553245/22.12.2023 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς (ΑΔΑΜ: 23PROC014044485 2023-12-22) για την ανάθεση της σύμβασης: «Προμήθεια τόνερ για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)», το αφενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι στην αφετέρου συμβαλλόμενη Ανάδοχο με την με αριθ. πρωτ. 557613/28.12.2023 απόφαση ανάθεσης (ΑΔΑΜ: 23AWRD014074320 2023-12-29, ΑΔΑ: ΨΥ1Ω46ΜΔΨΟ-ΛΚ0), την προμήθεια τόνερ για την εν λόγω σύμβαση, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

1) στην με αριθ. πρωτ. 553245/22.12.2023 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (εφεξής Πρόσκληση),
2) στην με αριθ. πρωτ. εισερχόμενου 554887/27.12.2023 προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία ««ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.”, (εφεξής Προσφορά),
3) στην κείμενη νομοθεσία και
4) στην με αριθ. πρωτ. 557613/28/12/2023 απόφαση ανάθεσης της σύμβασης.

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ):

4542 €

Προϋπολογισμός:

5632 €

Ημερομηνία δημοσίευσης:

29/12/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο