ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ)

Περιγραφή

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 343562/4.7.2023 Πρόσκλησης συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά τα άρθρο 32 παρ.2, περίπτ. β’ υποπερίπτ ββ’ και 32Α του ν.4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης – Εξειδικευμένης Υποστήριξης / Συντήρησης και Αναβάθμισης του Συστήματος Λογιστικής Παρακολούθησης και Παρακολούθησης Έργων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ)», η αφενός συμβαλλόμενη Αναθέτουσα Αρχή α ν α θ έ τ ε ι στον αφετέρου συμβαλλόμενο Ανάδοχο με την με αριθ. πρωτ. 383779/08.08.2023 απόφαση κατακύρωσης (ΑΔΑΜ: 23AWRD013247035 2023-08-10, ΑΔΑ: Ψ33Η46ΜΔΨΟ-348), την παροχή υπηρεσιών για την σύμβαση με τίτλο: «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης – Εξειδικευμένης Υποστήριξης / Συντήρησης και Αναβάθμισης του Συστήματος Λογιστικής Παρακολούθησης και Παρακολούθησης Έργων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ)», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

1) στην με αριθ. πρωτ. 343562/4.7.2023 Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά τα άρθρο 32 παρ.2, περιπτ. β’ υποπεριπτ ββ’ και 32Α του ν.4412/2016 (εφεξής Πρόσκληση),
2) στην με αριθ. πρωτ. εισερχόμενου 362639/24.07.2023 υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “O.T.S. ΑΕ”, (εφεξής Προσφορά),
3) στην κείμενη νομοθεσία και
4) στην με αριθ. πρωτ. 383779/08.08.2023 απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ):

37478 €

Προϋπολογισμός:

46473 €

Ημερομηνία δημοσίευσης:

23/08/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο