Υπηρεσίες υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Αξιολόγησης και Έκθεσης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης – ΤΑΜΕ, Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας-ΤΕΑ και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων-ΜΔΣΘ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

Υπηρεσίες υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Αξιολόγησης και Έκθεσης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης – ΤΑΜΕ, Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας-ΤΕΑ και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων-ΜΔΣΘ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

Περιγραφή

Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι Υπηρεσίες υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Αξιολόγησης και Έκθεσης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των Προγραμμάτων των Ταμείων
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης -ΤΑΜΕ, Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας-ΤΕΑ και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων-ΜΔΣΘ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
Συνολικά θα συνταχθούν τρία (3) Σχέδια Αξιολόγησης, ένα για κάθε Πρόγραμμα (ΤΑΜΕ-ΤΕΑ-ΜΔΣΘ) και τρεις (3) Εκθέσεις Ενδιάμεσης Αξιολόγησης αντιστοίχως, όπως προβλέπονται άρθρο 44 Κανονισμού (ΕΕ)1060/2021.
Σε κάθε ένα Σχέδιο Αξιολόγησης θα καταγραφούν και θα αναλυθούν όλες οι αξιολογήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 (έως και το 2029), αντίστοιχα για κάθε Πρόγραμμα. Συνεπώς, η Ανάδοχος θα συνδράμει την Αναθέτουσα Αρχή στις ενέργειες που προβλέπονται για την εκπόνηση των εν λόγω εγγράφων, τηρώντας το ισχύον ενωσιακό και εθνικό νομικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία των Αξιολογήσεων για την προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ):

59200 €

Προϋπολογισμός:

73408 €

Ημερομηνία δημοσίευσης:

04/10/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο