Απασχόληση συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης

Απασχόληση συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_021

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

3480

Προϋπολογισμός:

1332000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Το αντικείμενο της πρόσκλησης περιλαμβάνει τη στήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, και, συνεπώς, του παραγόμενου έργου που αφορά στην άμεση και έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην Ελλάδα. Δεδομένης της ρευστής γεωπολιτικής κατάστασης, της γεωγραφικής θέσης της χώρας, αλλά και της ανάγκης βιώσιμης διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης καλείται να εξασφαλίσει υψηλού επιπέδου επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα ως προς την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης. Για το λόγο αυτόν, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης με τριάντα εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πέραν του τακτικού προσωπικού της. Οι εν λόγω υπάλληλοι θα κληθούν σε καθημερινή βάση να εξυπηρετούν καθημερινά πολίτες τρίτων χωρών και ανιθαγενείς που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις έτσι ώστε να υπαχθούν στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης. Να μεριμνούν ώστε χιλιάδες αιτούντες διεθνούς προστασίας οι οποίοι βρίσκονται σε πιεστικές βιοτικές ανάγκες, έχουν επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση και προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, μορφωτικά επίπεδα και κοινωνικά στρώματα, να τελούν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης προσφέροντας διαμονή, σίτιση και οικονομικό βοήθημα, να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και κάθε απαραίτητη θεραπευτική αγωγή ή ψυχοκοινωνική στήριξη, να τυγχάνουν, εφόσον αξιολογηθεί ότι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, της κατάλληλης κατά περίπτωση μεταχείρισης, να ενημερώνονται επαρκώς για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, να έχουν πρόσβαση σε καθοδήγηση και νομική συμβουλή και συνδρομή σχετικά με την κατάστασή τους, ανήλικοι αιτούντες και τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων να εντάσσονται σε μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, να έχουν πρόσβαση στην εγγραφή και παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με τους ίδιους όρους, όπως οι Έλληνες πολίτες. Επίσης οι υπάλληλοι των περιφερειακών υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης πρέπει να διαχειριστούν μεγάλο όγκο αιτημάτων διεθνούς προστασίας ως αρμόδια αρχή για την παραλαβή αιτημάτων διεθνούς προστασίας.

Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου της εργασίας που διέπεται από συγκεκριμένες διαδικασίες διεκπεραίωσης των αιτημάτων ασύλου και διαδικασίες υπαγωγής στην υποδοχή και ταυτοποίηση είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν πρόσωπα με αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον διετή), η οποία θα συμβάλλει στη διατήρηση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, στη διατήρηση των εκκρεμοτήτων σε χαμηλά διαχειρίσιμα επίπεδα, στην άμεση ανταπόκριση σε ζητήματα που ανακύπτουν με εμπλεκόμενες υπηρεσίες και στην απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας σε σχέση με τις αυξανόμενες ροές. Το προσωπικό που στελεχώνει την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης πρέπει να είναι εξαιρετικά εξοικειωμένοι με τις απαιτητικές συνθήκες εργασίας της Υπηρεσίας και του πεδίου. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι αυτές οι εξαιρετικά απαιτητικές και ιδιόρρυθμες συνθήκες του πεδίου ανάγκασαν ένα μεγάλο ποσοστό ΣΟΧ να παραιτηθεί κατά τα προηγούμενα χρόνια. Στις 31/12/2023 λήγουν μαζικά οι συμβάσεις περίπου 211 ιδοχ, οι οποίοι αποτελούν το 60% του συνόλου των εργαζομένων στην Υπηρεσία. Η όποια διακοπή ή καθυστέρηση των εργασιών, λόγω της ανάγκης παρατεταμένης και εξειδικευμένης εκπαίδευσης νέου προσωπικού, θα επηρεάσει αρνητικά την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας ιδιαίτερα σε περίοδο με αυξανόμενες ροές.

Επίσης, η ευχέρεια γνώσης σε ικανοποιητικό επίπεδο της αγγλικής γλώσσας θα ήταν πολύ σημαντική, καθώς υπάρχει άμεση ανάγκη επικοινωνίας με τους ωφελούμενους αλλά και με διερμηνείς. Επιπλέον, μέρος του ανωτέρω προσωπικού αναμένεται να απασχοληθεί στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές (πληροφορική) αρμοδιότητες. Η διάρκεια χρηματοδότησης των ανωτέρω ορίζεται στα δύο χρόνια.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη1.332.000,00

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 03/08/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο