ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι – Παροχή ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών προς τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας αρμοδιότητας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι – Παροχή ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών προς τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας αρμοδιότητας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_031

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

6353

Προϋπολογισμός:

20000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/01/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Το αντικείμενο της πρόσκλησης αφορά  στην παροχή υπηρεσιών ιατρονοσηλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στις δομές αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη τις επιταγές της Οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων διεθνή προστασία (2013/33/ΕΕ) όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη (ν. 4939/2022).

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 20.000.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 18/12/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/01/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο