ΕΣΤΙΑ 2022 Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία

ΕΣΤΙΑ 2022 Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_001

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

250

Προϋπολογισμός:

37000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2022 4:00 μμ

Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία και τους δικαιούχους προσωρινής προστασίας, μέσω της απρόσκοπτης συνέχισης παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ.
Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 37.000.000,00 €
Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 22/12/2022 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2022 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο