Κέντρα Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Κέντρα Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_010

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

1006

Προϋπολογισμός:

8824000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

30/06/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των υποδομών για τη λήψη βιομετρικών δεδομένων (φωτογραφία προσώπου, δακτυλικά αποτυπώματα & υπογραφή) τα οποία επιτρέπουν την ταυτοποίηση των Υπηκόων Τρίτων Χωρών που υποβάλλουν αίτηση για άδεια διαμονής, καθώς και στην επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στα πλαίσια της διοικητικής υποστήριξης των Κέντρων Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 8.824.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 06/03/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 30/06/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο