Πραγματοποίηση των αναγκαστικών επιστροφών παράτυπων Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ)

Πραγματοποίηση των αναγκαστικών επιστροφών παράτυπων Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ)

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_AMIF_1

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

9694

Προϋπολογισμός:

16140295 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην πραγματοποίηση των αναγκαστικών επιστροφών παράτυπων υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους. Ο σκοπός της πραγματοποίησης των αναγκαστικών επιστροφών είναι η διευκόλυνση και η επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής των παράτυπων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών, που εμπλέκονται στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών όσο και η ασφάλεια της ελληνικής επικράτειας. Η Ελληνική Αστυνομία βάσει του Π.Δ.178/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει την αρμοδιότητα για την πραγματοποίηση αναγκαστικών επιστροφών διασφαλίζοντας το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων, που δεν έχουν το δικαίωμα παραμονής στη χώρα μας, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας απομάκρυνσης και επανεισδοχής τους στη χώρα καταγωγής τους ή στη χώρα από την οποία είχαν εισέλθει.
Ενδεικτικά τα έργα, που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι: επιστροφές με πτήσεις Charter / Εμπορικές πτήσεις, προμήθεια ειδικού τύπου οχημάτων για επιστροφές, κόστος ταξιδιωτικών εγγράφων / κόστος διεξαγωγής συνεντεύξεων για την αναγνώριση και ταυτοποίηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Ομάδες Ειδικών Εμπειρογνωμόνων – Task Force), διαχείριση / μεταφορά παράτυπων Υπηκόων Τρίτων Χωρών εντός της Ελληνικής Επικράτειας μέσω θαλάσσης και ξηράς / ημερήσιες αποζημιώσεις, λογισμικά – εφαρμογές πληροφορικής, όπως το ‘Return Case Management System’ (RECAMAS), αναγκαστικές επιστροφές από ξηράς σε χώρες καταγωγής (π.χ. Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία) ή
χώρες διέλευσης (π.χ. Τουρκία) σύμφωνα με Συμφωνίες Επανεισδοχής (διμερείς ή σε επίπεδο Ε.Ε.), εκπαίδευση αστυνομικών στα θεμελιώδη δικαιώματα, στο Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και στο νομικό πλαίσιο των επιστροφών.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο