Προμήθεια συστημάτων επιτήρησης θαλασσίων συνόρων

Προμήθεια συστημάτων επιτήρησης θαλασσίων συνόρων

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_010

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

1237

Προϋπολογισμός:

21000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι η προμήθεια συστημάτων επιτήρησης των θαλασσίων συνόρων για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών στην επιτήρηση συνόρων για την αποτροπή και εντοπισμό παράνομης μετανάστευσης και την αποτελεσματική διαχείριση μεταναστευτικών ροών.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 21.000.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 30/03/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο