Προμήθεια Οχημάτων Επιτήρησης Παντός Εδάφους

Προμήθεια Οχημάτων Επιτήρησης Παντός Εδάφους

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_011

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

1243

Προϋπολογισμός:

13939000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος η χρηματοδότηση Δράσεων με αντικείμενο την  προμήθεια Οχημάτων Επιτήρησης Παντός Εδάφους για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών στην επιτήρηση τομέων ευθύνης – συνόρων  και την εκτέλεση περιπόλων για την αποτροπή και εντοπισμό παράνομης μετανάστευσης και την αποτελεσματική διαχείριση μεταναστευτικών ροών.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 13.939.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 30/03/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο