Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος N-VIS και των υποσυστημάτων του

Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος N-VIS και των υποσυστημάτων του

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_014

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

1348

Προϋπολογισμός:

8000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Η πρόσκληση στοχεύει στην χρηματοδότηση Δράσεων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για την ενίσχυση της λειτουργίας, την τεχνική υποστήριξη και τη συντήρηση των υποδομών του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος «N-VIS» και των υποσυστημάτων του, για την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Θεωρήσεων (VIS).

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 8.000.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 08/05/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο