Διασύνδεση των Ελληνικών Προξενικών Αρχών με το Εθνικό VIS (N-VIS), το κεντρικό VIS (C-VIS) και το EE

Διασύνδεση των Ελληνικών Προξενικών Αρχών με το Εθνικό VIS (N-VIS), το κεντρικό VIS (C-VIS) και το EE

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_016

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

1747

Προϋπολογισμός:

30000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Η πρόσκληση στοχεύει στην χρηματοδότηση δράσεων με αντικείμενο τη συντήρηση και λειτουργία του δικτύου NET-VIS, το οποίο διασυνδέει τις Προξενικές Αρχές με το κεντρικό σύστημα στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και το κεντρικό VIS. Το δίκτυο NET-VIS υποστηρίζει τη λειτουργία του εθνικού συστήματος N-VIS καθώς και των επερχόμενων πληροφοριακών συστημάτων EES και ETIAS, διασυνδέοντάς τα τόσο με τις Προξενικές Αρχές όσο και με άλλους αρμόδιους φορείς. Το Εθνικό Σύστημα Θεωρήσεων Εισόδου National VIS, η δημιουργία του οποίου αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8.6.2004 (2004/512/ΕΚ) επιτρέπει την έκδοση θεωρήσεων Schengen καθώς και την ανταλλαγή δεδομένων για τις Θεωρήσεις μεταξύ των κρατών-μελών Schengen. Η εξάπλωση του πληροφοριακού συστήματος  N-VIS ολοκληρώθηκε των Νοέμβριο του 2015 και λειτουργεί σε όλες τις Προξενικές Αρχές που εκδίδουν θεωρήσεις Schengen.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 30.000.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 08/05/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο