Ειδική Δράση «Ενίσχυση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την επιτυχή εφαρμογή του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (ECAI)

Ειδική Δράση «Ενίσχυση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την επιτυχή εφαρμογή του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (ECAI)

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_020

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

3370

Προϋπολογισμός:

1091254 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Σκοπός της ειδικής δράσης είναι να υποστηρίξει τις χώρες Σένγκεν ώστε να συμμορφωθούν με την εφαρμογή του νομικού πλαισίου διαλειτουργικότητας. Η δράση έχει δύο πτυχές: 1) προετοιμασία των τελικών χρηστών του συστήματος πληροφορικής της ΕΕ για τον σωστό χειρισμό των πληροφοριών σχετικά με τις ταυτότητες που περιέχονται σε άλλα συστήματα ως αποτέλεσμα της διαλειτουργικότητας, και 2) επέκταση της ικανότητας των γραφείων SIRENE να επιλύουν κίτρινους συνδέσμους κατά τη διάρκεια της περιόδου που καθιστά λειτουργικό τον ανιχνευτή πολλαπλής ταυτότητας (MID). Η Ελλάδα εφαρμόζει και τις δύο πτυχές.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 1.091.254,72€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 26/07/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο