Επέκταση και αναβάθμιση Κέντρων Δεδομένων (Data Centers) του Υπουργείου Εξωτερικών που φιλοξενούν εξοπλισμό των συστημάτων EES, ETIAS, VIS και λοιπών συστημάτων Διαλειτουργικότητας

Επέκταση και αναβάθμιση Κέντρων Δεδομένων (Data Centers) του Υπουργείου Εξωτερικών που φιλοξενούν εξοπλισμό των συστημάτων EES, ETIAS, VIS και λοιπών συστημάτων Διαλειτουργικότητας

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_035

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

9433

Προϋπολογισμός:

2000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

28/06/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Η πράξη αποσκοπεί στην επαύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας της κεντρικής υποδομής του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω της επέκτασης και αναβάθμισης των Κέντρων Δεδομένων για την κάλυψη των απαιτήσεων φιλοξενίας των Ευρωπαϊκών Συστημάτων EES, ETIAS, VIS και λοιπών συστημάτων που εντάσσονται στη γενικότερη αρχιτεκτονική Διαλειτουργικότητας (Interoperability), σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού eu-LISA.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο