Τεχνική Βοήθεια ΤΑΜΕΥ 2021-2027

Τεχνική Βοήθεια ΤΑΜΕΥ 2021-2027

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027, ΜΔΣΘ 2021-2027, ΤΕΑ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΤΒ_01

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

506

Προϋπολογισμός:

72438437 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2029 2:00 μμ

Περιγραφή

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες τεχνικής βοήθειας για την λειτουργική και τεχνολογική υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, των ενδιάμεσων φορέων, των δικαιούχων, της ΜΟΔ ΑΕ, καθώς και λοιπών φορέων που προσφέρουν υποστηρικτικές Υπηρεσίες στο έργο της ΕΥΣΥΔ-
ΜΕΥ (όπως ενδεικτικά της λειτουργίας του ΟΠΣ).
Περαιτέρω, η δράση αφορά και την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ και όλων των προαναφερόμενων φορέων σε εξειδικευμένα θέματα που άπτονται της εφαρμογής και διαχείρισης των Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας (ΤΕΑ) για την προγραμματική περίοδο 2021- 2027 σε όλο το εύρος αυτής (σχεδιασμός, προγραμματισμός, ενεργοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα).
Επίσης αφορά την τεχνική υποστήριξη για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 σε συνέχεια των παρ. 2 του άρθρου 39 του Καν. 1147/2021, παρ. 2 του άρθρου 33 του Καν. 1148/2021 και παρ. 2 του άρθρου 34 του Καν. 1149/2021.
Ειδικότερα, η δράση καλύπτει μεταξύ άλλων δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, πληροφόρησης και επικοινωνίας, οργάνωσης δικτύων, λογιστικών και άλλων ελέγχων καθώς και μέτρων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και
Εσωτερικών Υποθέσεων και των προαναφερόμενων φορέων για την υλοποίηση των ανωτέρω Προγραμμάτων.
Η δράση αφορά επιλέξιμες δαπάνες, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1060/2021, το άρθρο 43 του Ν. 4914/2022, το άρθρο 44 του Ν. 4825/2021, την ΚΥΑ 2711/29.12.2020 (Β΄5772), την ΚΥΑ 780/16.03.2021 (Β΄997), καθώς και το λοιπό σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Αναλυτικότερα, η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Μ.Ε.Υ. και οι προαναφερόμενοι φορείς μπορούν να υποστηριχθούν μέσω των ακόλουθων, ενδεικτικών ενεργειών:
-Ενίσχυση μέσω πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
-Δαπάνες για την κάλυψη εξόδων δημοσιότητας διαγωνισμών, ανακοινώσεων κ.α. στον έντυπο τύπο.
-Προμήθεια – επέκταση, εγκατάσταση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων και λοιπού εξοπλισμού
-Δαπάνες μετακινήσεων προσωπικού της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Μ.Ε.Υ. και λοιπών προσώπων, στο πλαίσιο των δράσεων που χρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια.
-Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις, έργα τεχνικής υποστήριξης.
-Δαπάνες εκπαίδευσης και κατάρτισης των υπαλλήλων της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Μ.Ε.Υ σχετικές με τη διαχείριση, παρακολούθηση και υλοποίηση των προγραμμάτων.
-Νομική Στήριξη & Δαπάνες ορκωτών λογιστών
-Δράσεις επικοινωνίας και προβολής, όπως δαπάνες για συνέδρια, εκδηλώσεις, σχεδιαστικά και γραφιστικά έξοδα, εκτυπώσεις ενημερωτικών φυλλαδίων και εντύπων καθώς και δαπάνες για τη λειτουργία και διαχείριση των κοινωνικών δικτύων (social media).

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο