Ενίσχυση της ανταλλαγής δεδομένων DNA

Ενίσχυση της ανταλλαγής δεδομένων DNA

Πρόγραμμα:

ΤΕΑ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_ISF_007

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

8775

Προϋπολογισμός:

979000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2024 3:00 μμ

Περιγραφή

Η αναβάθμιση των υπολογιστικών συστημάτων θα διασφαλίσει την εύρυθμη, ομαλή και ασφαλή λειτουργία της Βάσης Δεδομένων DNA. Επίσης, θα εξασφαλίσει τη συνεχή αναβάθμιση του συστήματος με τις νέες εκδόσεις του λογισμικού CODIS, όπως συνιστάται και από τον κατασκευαστικό του οίκο, καθιστώντας τη Βάση αποδοτικότερη και επαρκέστερη ως προς παροχή πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί και να διατηρηθεί η αποδοτικότητα της Βάσης, κρίνεται εξίσου επιβεβλημένη η αναβάθμιση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών Ατόμων, στο οποίο προσδιορίζονται οι γενετικοί τύποι DNA προσώπων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Επίσης, απαιτείται συνεχής εκπαίδευση, ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού μέσω της συμμετοχής στις Ομάδες Εργασίας του ENFSI και άλλες Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Επιστημονικές Ομάδες Εργασίας.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο