Ειδική Δράση “Υπηρεσίες συντονισμού για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων στα Ν/Α Βαλκάνια”

Ειδική Δράση “Υπηρεσίες συντονισμού για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων στα Ν/Α Βαλκάνια”

Πρόγραμμα:

ΤΕΑ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ISF_003

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

3426

Προϋπολογισμός:

372667 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Στόχος της Ειδικής Δράσης είναι να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχονται σε θύματα εμπορίας ανθρώπων μέσω της ενίσχυσης του μηχανισμού εντοπισμού και βοήθειας θυμάτων εμπορίας από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (κυρίως γυναίκες και παιδιά). Ακόμη, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο άμεσες και πιο μακροπρόθεσμες αναγκών των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στοχεύει στην ενίσχυση των μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των αρχών των χωρών προέλευσης (Βουλγαρία, Ρουμανία) και τη χώρα εντοπισμού (Ελλάδα).
Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 372.667,23€
Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 25/09/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο