Πρόσκληση Συμφωνίας-Πλαίσιο

Πρόσκληση Συμφωνίας-Πλαίσιο

1. Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ, στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας των ΤΑΜΕΥ (π.π. 2021-2027). Πιο συγκεκριμένα, το έργο αναλύεται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
Θεματική Ενότητα 1: Επικοινωνία, πληροφόρηση και προβολή
Θεματική Ενότητα 2: Προετοιμασία και παρακολούθηση υλοποίησης
Θεματική Ενότητα 3: Αξιολόγηση, μελέτες και συλλογή δεδομένων
Θεματική Ενότητα 4: Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΔΑ και δικαιούχων 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Συμφωνίας – Πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων εξακοσίων δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (40.612.500,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι πενήντα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (50.359.500,00€) με ΦΠΑ, ΦΠΑ εννέα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες ευρώ (9.747.000,00) και αναλύεται ως εξής:

2. Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Συμφωνίας – Πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων εξακοσίων δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (40.612.500,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι πενήντα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (50.359.500,00€) με ΦΠΑ, ΦΠΑ εννέα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες ευρώ (9.747.000,00) και αναλύεται ως εξής:

• Εκτιμώμενη Αξία Αρχικού Έργου, στο ποσό των είκοσι επτά εκατομμυρίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (27.075.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι τριάντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ με ΦΠΑ (33.573.000,00€), ΦΠΑ έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (6.498.000,00€) και αναλύεται ως εξής:

o Θεματική Ενότητα 1: ποσό 3.050.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
o Θεματική Ενότητα 2: ποσό 4.025.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
o Θεματική Ενότητα 3: ποσό 3.000.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
o Θεματική Ενότητα 4: ποσό 17.000.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

• Εκτιμώμενη αξία Δικαιώματος προαίρεσης για την αύξηση έως 50% της εκτιμώμενης αξίας και του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας της κάθε επιμέρους θεματικής ενότητας, ήτοι ποσό δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (13.537.500,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι δεκαέξι εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ με ΦΠΑ (16.786.500,00€), ΦΠΑ τρία εκατομμύρια διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες ευρώ (3.249.000,00€).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
72224000-1: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
79410000-1: Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
79411000-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
79415200-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
79340000-9: Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
79952000-2: Υπηρεσίες εκδηλώσεων
79970000-4: Υπηρεσίες δημοσιεύσεων
79800000-2: Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες.

3. Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο
Η διάρκεια της Συμφωνίας–Πλαίσιο ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη, ήτοι σαράντα οκτώ (48) μήνες από την υπογραφή αυτής.
Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο. Οι επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις θα αρχίσουν να εκτελούνται αφού ολοκληρωθούν τυχόν τρέχουσες συμβάσεις αντίστοιχων υπηρεσιών που είναι σε ισχύ κατά την υπογραφή της Συμφωνίας – Πλαίσιο. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Συμφωνίας της παρούσας διακήρυξης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο