Σύμβαση Συμφωνίας-Πλαίσιο

Σύμβαση Συμφωνίας-Πλαίσιο

Η Συμφωνία Πλαίσιο πραγματοποιείται μέσω της υλοποίησης των σχετικών Εκτελεστικών Συμβάσεων οι οποίες ανατίθενται στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα της διακήρυξης. Η συνολική αξία της Συμφωνίας Πλαίσιο ανέρχεται σε ποσό των σαράντα εκατομμυρίων εξακοσίων δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (40.612.500,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι πενήντα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (50.359.500,00€) με ΦΠΑ εννέα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες ευρώ (9.747.000,00), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων.

1. Εκτιμώμενη Αξία Αρχικού Έργου, χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, στο ποσό των είκοσι επτά εκατομμυρίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (€ 27.075.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι τριάντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τρείς χιλιάδες ευρώ με ΦΠΑ (€ 33.573.000,00), ΦΠΑ έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες ευρών (€ 6.498.000,00) και αναλύεται ως εξής:
Θεματική Ενότητα 1: ποσό 3.050.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Θεματική Ενότητα 2: ποσό 4.025.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Θεματική Ενότητα 3: ποσό 3.000.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Θεματική Ενότητα 4: ποσό 17.000.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

2. Επαύξηση της εκτιμώμενης αξίας του αρχικού έργου με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα Ευρώ 10.058.880,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (με ΦΠΑ: 12.473.011,20 €, ΦΠΑ: 2.414.131,20 €)

3. Εκτιμώμενη αξία Δικαιώματος προαίρεσης για την αύξηση της εκτιμώμενης αξίας και του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας της κάθε επιμέρους θεματικής ενότητας, έως του ποσού των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ (3.478.620,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών με ΦΠΑ (4.313.488,80 €), ΦΠΑ οκτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (834.868,80 €).

Μετάβαση στο περιεχόμενο