3η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ ΤΑΜΕΥ

3η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ ΤΑΜΕΥ

Α/Α:

3

Ποσό (με ΦΠΑ):

16740595 €

Διάρκεια (μήνες):

24

Ημ. Λήξης:

11/05/2025

CPV:

79411000-8-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
72224000-1-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
79410000-1-Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
79970000-4-Υπηρεσίες δημοσιεύσεων
79340000-9-Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
79952000-2-Υπηρεσίες εκδηλώσεων
79415200-8-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
79800000-2-Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

Περιγραφή:

3η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ της Νο. 1/2023 Σύμβασης Συμφωνίας Πλαίσιο για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ 2021-2027) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ 2021-2027), Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΑΕ 2021-2027) και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ 2021-2027)»

Φυσικό αντικείμενο:

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ 2021-2027), Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΑΕ 2021-2027) και Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ 2021-2027), για τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
Θεματική Ενότητα 1: Επικοινωνία, πληροφόρηση και προβολή
Θεματική Ενότητα 2: Προετοιμασία και παρακολούθηση υλοποίησης
Θεματική Ενότητα 3: Αξιολόγηση, μελέτες και συλλογή δεδομένων
Θεματική Ενότητα 4: Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΔΑ και δικαιούχων

Αντικείμενο της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τις Θεματικές Ενότητες 2, 3 και 4 προς τη Διαχειριστική Αρχή ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ όπως αυτές προδιαγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας (εφεξής οι «παρεχόμενες υπηρεσίες»).
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, της Συμφωνίας – Πλαίσιο και της προσφοράς του Αναδόχου.
Η Σύμβαση ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή των παραδοτέων από την Αναθέτουσα Αρχή.

Ανάδοχοι:

α)PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
β)DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
γ)CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παραδοτέα:

Τα παραδοτέα της Εκτελεστικής Σύμβασης αποτελούνται από τρίμηνες εκθέσεις παράδοσης έργου που αναφέρουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τους ανθρωπομήνες που έχουν εκτελεστεί κατά το τελευταίο τρίμηνο. Οι εκθέσεις αυτές θα παραδίδονται στην Επιτροπή Παραλαβής στο τέλος του κάθε τριμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας σύμβασης.
Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. δ΄ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 219 του ως άνω νόμου.
Η Επιτροπή Παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο.
Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της ανωτέρω σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα (ποσότητα και ποιότητα) των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση ή μη, επί της συμβατικής αξίας, η οποία εφόσον επιβληθεί θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ΑΝΑΔΟΧΟ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο