Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) κάθε τύπου Δομών ΠροσωρινήςFacilities Management) κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και κτιριακών υποδομών κάθε Υπηρεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Facilities Management) κάθε τύπου Δομών ΠροσωρινήςΤΑΜΕ)

Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) κάθε τύπου Δομών ΠροσωρινήςFacilities Management) κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και κτιριακών υποδομών κάθε Υπηρεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Facilities Management) κάθε τύπου Δομών ΠροσωρινήςΤΑΜΕ)

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_005

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

527

Προϋπολογισμός:

123800000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Σκοπός της πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση πράξεων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και κτιριακών υποδομών κάθε Υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην ενδοχώρα. Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) υποστηρίζει τις υποδομές για επιλεγμένες ομάδες ωφελούμενων (πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, δικαιούχους διεθνούς προστασίας και παλιννοστούντες). Η επιλεξιμότητα των δαπανών ανάλογα με τον τόπο παροχής των υπηρεσιών καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εκάστοτε κείμενα των κανονισμών, στα εγκεκριμένα προγράμματα καθώς και στις οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής, ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης. Η έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται από το εγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς και τα οριζόμενα σχετικώς στον Κανονισμό 1060/2021.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 123.800.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 10/04/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο