Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών για τους αιτούντες διεθνή προστασία

Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών για τους αιτούντες διεθνή προστασία

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_006

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

546

Προϋπολογισμός:

9000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/03/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Στόχος είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των αιτούντων άσυλο στις διαδικασίες ασύλου, μέσω παροχής υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης στα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας ασύλου (καταγραφή, συνέντευξη, επικοινωνία με αιτούντες κ.α.).

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 9.000.000,00 €

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 12/01/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00 έως την 31/03/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο