Εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών και μέτρων επανένταξης καθώς και λειτουργία Δομής Φιλοξενίας αιτούντων εθελούσιας επιστροφής

Εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών και μέτρων επανένταξης καθώς και λειτουργία Δομής Φιλοξενίας αιτούντων εθελούσιας επιστροφής

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_016

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

1586

Προϋπολογισμός:

52000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Συγκριτική Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

28/07/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών μέσω της υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης και δημοσιοποίησης της δυνατότητας για εθελούσια επιστροφή και επανένταξη, παροχής συμβουλευτικής και εκτέλεσης της διαδικασίας επιστροφής αλλά και περαιτέρω στήριξης των επιστρεφόντων με την παροχή βοήθειας σε είδος για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης επανένταξης στη χώρα καταγής τους. Επιπλέον, διασφαλίζει την αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση των αιτούντων εθελούσιας επιστροφής, καλύπτοντας τη δυνατότητα βραχυπρόθεσμης διαμονής τους μέχρι την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών ενεργειών επιστροφής σε Δομή Φιλοξενίας, όπου παρέχονται υπηρεσίες ζωτικής σημασίας, όπως καθημερινά γεύματα, υπηρεσίες καθαριότητας, υγιεινής και ασφάλειας. Η διάρκεια της πράξης ορίζεται σε πενήντα δυο (52) μήνες.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 52.000.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 26/06/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 28/07/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο