Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ στο πλαίσιο των ΤΑΜΕΥ 2021-2027

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ στο πλαίσιο των ΤΑΜΕΥ 2021-2027

Κωδικός Πράξης/MIS:

6000280

Δικαιούχος/οι:

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ( Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.)

Προϋπολογισμός:

35236541 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1090228

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

28/07/2022

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2029

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Σκοπός είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ και τους δικαιούχους – λοιπούς φορείς βάσει της Πρόσκλησης για τα ΤΑΜΕΥ, για την επιτυχή διαχείριση, παρακολούθηση και ολοκλήρωση των έργων που έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση, την επίτευξη των στόχων δημοσιότητας που τίθενται από τους κανονισμούς των Ταμείων και το κλείσιμο των έργων της ΠΠ 2014-2020.
H 1η Τροποποίηση αφορά τη μείωση του αριθμού των Υποέργων (από 13 ΥΕ μειώνονται σε 9) βάσει των αναγκών της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ για την υποστήριξη της παρακολούθησης, υλοποίησης, ολοκλήρωσης και κλεισίματος των δράσεων για τις Προγραμματικές Περιόδους 2014-2020 & 2021- 2027, καθώς και τις σχετικές ανακατονομές του προυπολογισμού μεταξύ των Υποέργων.
Αντικείμενο του Υποέργου 1 «Άμεση υποστήριξη ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ»: Αμεση υποστήριξη σε δράσεις προετοιμασίας,παρακολούθησης της υλοποίησης και κλεισίματος προγραμμάτων που διαχειρίζεται η ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ χαρακτηρισμένα με υψηλή προτεραιότητα. Υποστήριξη σε δράσεις προγραμματισμού και παρακολούθησης των προγραμμάτων, στη διαδικασία αξιολόγησης, ένταξης και τροποποίησης Πράξεων, στη διαχείριση και παρακολούθηση ενταγμένων πράξεων στην κατάρτιση / υποβολή λογαριασμών και αιτημάτων πληρωμής στην SFC.
Δράσεις αξιολόγησης, μελετών και συλλογής δεδομένων για τις επιμέρους Δράσεις που θα ενταχθούν, με στόχο την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας χρήσης των διαθέσιμων πόρων. Παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών στην ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ σχετικά με τον σχεδιασμό, ωρίμανση και υλοποίηση των δράσεων των Ταμείων (τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ, υποστήριξη λειτουργίας γραφείου PMO, παροχή διοικητικής, συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης και υποστήριξης Γραφείου ΟΠΣ).
Το Υποέργο 2 «Οριζόντια υποστήριξη επικοινωνίας ΤΑΜΕΥ 2025-2026» αφορά δράσεις προβολής και επικοινωνίας σε Ελλάδα και εξωτερικό για την ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ της ΠΠ 2021 – 2027 για τα έτη 2023 & 2024. Περιλαμβάνει σχεδιασμό και διοργάνωση ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις δράσεις, υπηρεσίες, λοιπές ενέργειες της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ, αναφορικά με τη χρήση των πόρων των ευρωπαϊκών ταμείων αλλά και του ευρύτερου σκοπού της, καθώς και την επικοινωνιακή στρατηγική και υποστήριξη κατά την εφαρμογή δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, προβολή στα ΜΜΕ, παραγωγή έντυπου, ηλεκτρονικού, οπτικοακουστικού και ενημερωτικού προωθητικού υλικού, προβολή σε κοινωνικά δίκτυα, διαδίκτυο και έρευνα κοινού.

Αντικείμενο του Υποέργου 3 “Οριζόντια υποστήριξη επικοινωνίας ΤΑΜΕΥ 2023-2024” είναι όμοιο με το Υπ 2 για τα έτη 2023-2024

Αντικείμενο του Υποέργου 4 «Υποστήριξη ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ & Δικαιούχων (2023-2024)» είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς δικαιούχους – φορείς βάσει της Πρόσκλησης στο πλαίσιο του ΤΑΜΕΥ, για τη διαχείριση, παρακολούθηση και ολοκλήρωση έργων και την επίτευξη των στόχων δημοσιότητας. Περιλαμβάνει δράσεις για τη διαδικασία τροποποίησης Πράξεων και δράσεις αξιολόγησης, μελέτες και συλλογή δεδομένων στατιστικών και δεικτών και τεχνικές / συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξη λειτουργίας γραφείου PMO και νομική υποστήριξη και υποστήριξη για τη χρήση του ΟΠΣ.

Αντικείμενο του Υποέργου 5 «Υποστήριξη ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ & Δικαιούχων (2025-2026)» είναι όμοιο με το Υπ 4 με περίοδο αναφοράς τα αντίστοιχα έτη.

Αντικείμενο του Υποέργου 6 «Εκτελεστικές για οργάνωση εκδηλώσεων (ΕΠΠΕ, ΔΕΘ κτλ) » περιλαμβάνει το σχεδιασμό, τη διοργάνωση και την υλοποίηση εκδηλώσεων.

Αντικείμενο του Υποέργου 7 «Κλείσιμο έργων Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» είναι η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη σε δράσεις παρακολούθησης και κλεισίματος των προγραμμάτων, στους ελέγχους και στην κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων, λογαριασμών και αιτημάτων πληρωμής σε έργα που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Αντικείμενο του Υποέργου 8 «Προαίρεση Επικοινωνίας» αφορά σε ειδικότερες και στοχευμένες ενέργειες προβολής και εποικοινωνίας για την ανάπτυξη / συντήρηση ιστοσελίδας και υποστήριξη γραφείου τύπου.

Το Υποέργο 9 «Υποστήριξη λοιπών δράσεων ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ» αφορά στην υποστήριξη ειδικών δράσεων και λοιπές ανάγκες όπως πχ FRONTEX.

Παραδοτέα πράξης:

Τα παραδοτέα της πράξης για κάθε από τα ως άνω περιγραφόμενα υποέργα αποτελούν τριμηνιαίες αναφορές παρασχεθεισών υπηρεσιών. Για τα υποέργα επικοινωνίας 2, 3 συμπληρωματικά παραδοτέα αποτελούν η επικοινωνιακή στρατηγική, στρατηγικός σχεδιασμός διαφημιστικής καμπάνιας στα ΜΜΕ σε Ελλάδα (MEDIA PLAN), δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (Εκδηλώσεις – Ημερίδες – Events), παραγωγή έντυπου, ηλεκτρονικού, οπτικοακουστικού και λοιπού ενημερωτικού προωθητικού υλικού.
Για τα υποέργα επικοινωνίας 6 και 8 συμπληρωματικά παραδοτέα θα αποτελούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (Εκδηλώσεις – Ημερίδες – Events), παραγωγή έντυπου, ηλεκτρονικού, οπτικοακουστικού και λοιπού ενημερωτικού προωθητικού υλικού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο