Ειδική Δράση «PROTECDOM: PROTECTion DOME for public spaces against rogue drones»

Ειδική Δράση «PROTECDOM: PROTECTion DOME for public spaces against rogue drones»

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ISF_004_SA

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

6425

Προϋπολογισμός:

504222 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/03/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Το έργο «PROTECTDOME» στοχεύει στην ανάπτυξη ενός αυτόνομου συστήματος επίγνωσης της κατάστασης για την αντιμετώπιση απειλών από ΣμηΕΑ, αξιοποιώντας αλγορίθμους για την ανίχνευση, παρακολούθηση και αναγνώριση μη φίλιων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ). Για την ανάπτυξη του εν λόγω συστήματος, θα επεκταθούν οι ικανότητες υφιστάμενων συστημάτων που έχουν υλοποιηθεί μέσω άλλων συγχρηματοδοτούμενων έργων. Με την υλοποίηση του εν λόγω έργου, οι εταίροι της κοινοπραξίας καθώς και οι Αρχές Επιβολής του Νόμου των Κ-Μ της ΕΕ, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν με ακρίβεια τις απειλές από ΣμηΕΑ, τα μέτρα αντιμετώπισής τους που δύνανται να εφαρμοσθούν, θα ενισχυθεί η επιχειρησιακή ικανότητα και η επίγνωση της κατάστασης έναντι αυτών, καθώς επίσης θα καταρτισθεί εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση των γνώσεων που θα αποκομισθούν.

 

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 504.222,22€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 08/01/2024 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/03/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο