Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα του 1ου σταδίου για την πρόσκληση στελέχωσης

Αναρτήθηκαν σήμερα τα αποτέλεσμα του ελέγχου πληρότητας των αιτήσεων της 455597/7-10-2023 πρόσκλησης για τη στελέχωση της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥΔ που αφορά τριάντα δύο (32) κενές θέσεις των Μονάδων της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ (με απόσπαση ή μετακίνηση) και ειδικότερα:

  1. Είκοσι πέντε (25) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) όλων των κλάδων,
  2. Δύο (2) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) κλάδου Νομικής,
  3. Μία (1) θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) όλων των κλάδων,
  4. Δύο (2) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) κλάδου Πληροφορικής για τη στελέχωση του Γραφείου ΟΠΣ και
  5. Δύο (2) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

1. Υποβλήθηκαν συνολικά 301 εμπρόθεσμες αιτήσεις
2. Κατά τον έλεγχο πληρότητας που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι τα τυπικά προσόντα βάσει της πρόσκλησης πληρούνται σε 269 περιπτώσεις (Αναλυτική λίστα στον Πίνακα Ι της παρούσης).
3. Κατά τον έλεγχο πληρότητας που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι 32 αιτήσεις απορρίπτονται σύμφωνα με την αιτιολόγηση που αναφέρεται στον Πίνακα ΙΙ της παρούσης. Οι 32 που περιλαμβάνονται στον Πίνακα ΙΙ μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά της παρούσας απόφασης απόρριψης υποβάλλοντας αίτηση/ένσταση με τα επιχειρήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση ma@migration.gov.gr μέχρι την Παρασκευή 16/2/2024. Όλοι θα ειδοποιηθούν με προσωπικές επιστολές στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για τους λόγους απόρριψης της αίτησής τους εντός 3 εργάσιμων ημερών από την έκδοση της παρούσας.

Στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας θα συνεχίσει η διενέργεια των συνεντεύξεων μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας οπότε και θα εκδοθεί η τελική λίστα επιλεγέντων σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης που προβλέπεται στην πρόσκληση. Η Υπηρεσία δύναται να ξεκινάει τις διαδικασίες απόσπασης ή μετακίνησης για μέρος των θέσεων όποτε κρίνει σκόπιμο εφόσον έχει διενεργηθεί η συνέντευξη για τα άτομα που αφορά.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ