1η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ ΤΑΜΕΥ

1η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ ΤΑΜΕΥ

Α/Α:

1

Ποσό (με ΦΠΑ):

2306629 €

Διάρκεια (μήνες):

24

Ημ. Έναρξης:

16/01/2023

Ημ. Λήξης:

16/01/2025

CPV:

79415200-8-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
72224000-1-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
79952000-2-Υπηρεσίες εκδηλώσεων
79800000-2-Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες
79970000-4-Υπηρεσίες δημοσιεύσεων
79410000-1-Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
79340000-9-Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
79411000-8-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης

Περιγραφή:

1η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ της Νο. 1/2023 Σύμβασης Συμφωνίας Πλαίσιο για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ 2021-2027) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ 2021-2027), Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΑΕ 2021-2027) και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ 2021-2027)»

Φυσικό αντικείμενο:

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ 2021-2027), Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΑΕ 2021-2027) και Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ 2021-2027), για τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
Θεματική Ενότητα 1: Επικοινωνία, πληροφόρηση και προβολή
Θεματική Ενότητα 2: Προετοιμασία και παρακολούθηση υλοποίησης
Θεματική Ενότητα 3: Αξιολόγηση, μελέτες και συλλογή δεδομένων
Θεματική Ενότητα 4: Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΔΑ και δικαιούχων

Αντικείμενο της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης είναι οι δράσεις προβολής και επικοινωνίας για την ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 της Θεματικής Ενότητας 1. Συγκεκριμένα, οι δράσεις προβολής και επικοινωνίας αφορούν τη Δημοσιότητα των υπό έγκριση σχεδίων των Εθνικών Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ 2021-2027 και αναλύονται ως ακολούθως:
• Δράση 1: Επικοινωνιακή Στρατηγική και Υποστήριξη κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας
• Δράση 2: Προβολή στα ΜΜΕ
• Δράση 3: Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (Εκδηλώσεις – Ημερίδες – Events)
• Δράση 4: Σχεδιασμός & Παραγωγή Έντυπου, Ηλεκτρονικού, Οπτικοακουστικού και λοιπού Ενημερωτικού Προωθητικού Υλικού

Ανάδοχοι:

α) PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
β) DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
γ) CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παραδοτέα:

 • Επικοινωνιακή Στρατηγική και Υποστήριξη Στρατηγικής Επικοινωνίας/ ενημέρωσης & Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας –
 • 3μηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας
 • Στρατηγικός σχεδιασμός διαφημιστικής καμπάνιας στα ΜΜΕ (MEDIA PLAN) & διαχείριση
 • Απολογιστικές εκθέσεις μετά την λήξη της καμπάνιας
 • Υλοποίηση Κεντρικής Διαφημιστικής Καμπάνιας στα ΜΜΕ (MEDIA PLAN) σε Τηλεόραση/ Ραδιόφωνο/Τύπο/Διαδίκτυο στην Ελλάδα
 • Απολογιστικές εκθέσεις μετά την λήξη της καμπάνιας (περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά αποδεικτικά)
 • Απολογιστικές εκθέσεις μετά την λήξη της εκάστοτε ενέργειας (περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά αποδεικτικά)
 • Απολογιστικές εκθέσεις μετά την λήξη της εκάστοτε ενέργειας (περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά αποδεικτικά)
 • Έντυπο, ηλεκτρονικό & οπτικοακουστικό υλικό
 • Εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
 • Απολογιστικές εκθέσεις μετά τη λήξη της εκάστοτε ενέργειας (περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά αποδεικτικά)
 • Απολογιστικές εκθέσεις μετά τη λήξη της εκάστοτε ενέργειας (περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά αποδεικτικά)
 • Προβολή σε Κοινωνικά Δίκτυα & διαδίκτυο
 • 3μηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις – (περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά αποδεικτικά)
 • Απολογιστικές εκθέσεις μετά την λήξη της καμπάνιας
 • Απολογιστικές εκθέσεις μετά την λήξη της καμπάνιας- (περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά αποδεικτικά)
Μετάβαση στο περιεχόμενο