1η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ Ταμευ

1η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ Ταμευ

Α/Α:

1

Διάρκεια (μήνες):

24

Περιγραφή:

1η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ της Νο. 1/2023 Σύμβασης Συμφωνίας Πλαίσιο για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ 2021-2027) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ 2021-2027), Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΑΕ 2021-2027) και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ 2021-2027)»

Φυσικό αντικείμενο:

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ 2021-2027), Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΑΕ 2021-2027) και Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ 2021-2027), για τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
Θεματική Ενότητα 1: Επικοινωνία, πληροφόρηση και προβολή
Θεματική Ενότητα 2: Προετοιμασία και παρακολούθηση υλοποίησης
Θεματική Ενότητα 3: Αξιολόγηση, μελέτες και συλλογή δεδομένων
Θεματική Ενότητα 4: Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΔΑ και δικαιούχων Αντικείμενο της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης είναι οι δράσεις προβολής και επικοινωνίας για την ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 της Θεματικής Ενότητας 1. Συγκεκριμένα, οι δράσεις προβολής και επικοινωνίας αφορούν τη Δημοσιότητα των υπό έγκριση σχεδίων των Εθνικών Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ 2021-2027 και αναλύονται ως ακολούθως:
• Δράση 1: Επικοινωνιακή Στρατηγική και Υποστήριξη κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας
• Δράση 2: Προβολή στα ΜΜΕ
• Δράση 3: Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (Εκδηλώσεις – Ημερίδες – Events)
• Δράση 4: Σχεδιασμός & Παραγωγή Έντυπου, Ηλεκτρονικού, Οπτικοακουστικού και λοιπού Ενημερωτικού Προωθητικού Υλικού

Ανάδοχοι:

α) PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, β) DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, γ) CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παραδοτέα:

Επικοινωνιακή Στρατηγική και Υποστήριξη Στρατηγικής Επικοινωνίας/ ενημέρωσης & Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας –

3μηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας

Στρατηγικός σχεδιασμός διαφημιστικής καμπάνιας στα ΜΜΕ (MEDIA PLAN) & διαχείριση

Απολογιστικές εκθέσεις μετά την λήξη της καμπάνιας

Υλοποίηση Κεντρικής Διαφημιστικής Καμπάνιας στα ΜΜΕ (MEDIA PLAN) σε Τηλεόραση/ Ραδιόφωνο/Τύπο/Διαδίκτυο στην Ελλάδα

Απολογιστικές εκθέσεις μετά την λήξη της καμπάνιας (περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά αποδεικτικά)

Απολογιστικές εκθέσεις μετά την λήξη της εκάστοτε ενέργειας (περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά αποδεικτικά)

Απολογιστικές εκθέσεις μετά την λήξη της εκάστοτε ενέργειας (περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά αποδεικτικά)

Έντυπο, ηλεκτρονικό & οπτικοακουστικό υλικό

Εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

Απολογιστικές εκθέσεις μετά τη λήξη της εκάστοτε ενέργειας (περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά αποδεικτικά)

Απολογιστικές εκθέσεις μετά τη λήξη της εκάστοτε ενέργειας (περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά αποδεικτικά)

Προβολή σε Κοινωνικά Δίκτυα & διαδίκτυο

3μηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις – (περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά αποδεικτικά)

Απολογιστικές εκθέσεις μετά την λήξη της καμπάνιας

Απολογιστικές εκθέσεις μετά την λήξη της καμπάνιας- (περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά αποδεικτικά)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο