Υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_014

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

1306

Προϋπολογισμός:

6000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Συγκριτική Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

26/06/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών επιτροπείας σε ασυνόδευτους ανήλικους, που διαβιούν στην Ελλάδα με ενιαίο, οργανωμένο και αποτελεσματικό τρόπο μέσω της σταθερής παρουσίας Εντεταλμένων Επιτροπείας και Συντονιστών αυτών, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 66Α έως 66ΚΔ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 6.000.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 25/05/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 26/06/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο