Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω (SILS)

Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω (SILS)

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_025

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

4451

Προϋπολογισμός:

5000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

10/05/2024 8:00 μμ

Περιγραφή

Στόχος της εν λόγω πράξης είναι η επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.) για ασυνόδευτους ανήλικους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους, με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης αυτών στην ενηλικίωση, στην αυτόνομη διαβίωση και στην κοινωνική ένταξη μέσω της παροχής ενός σταθερού πλαισίου υποστήριξης.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 5.000.000,00 €

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 17/04/2024 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 10/05/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 20:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο